SINONIM ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA
Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o Tuzla | inproz@bih.net.ba

Inproz

Institut za zaštitu i projektovanje

d.o.o Tuzla

Uspješno pružamo usluge iz oblasti zaštite na radu, a u skladu sa važećim Zakonima, Pravilnicima, zahtjevima ISO standarda OH SAS 18 001:2007 i legitimnim Rješenjima za obavljanje navedenih poslova:

 • Stručna ocjena tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu
 • Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
 • Izrada programa mjera iz oblasti zaštite na radu
 • Izrada programa obuke iz oblasti zaštite na radu
 • Izrada izvještaja i drugih akata iz oblasti zaštite na radu
 • Redovna obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu
 • Dopunska obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu (viljuškaristi, dizaličari, kompresoristi …)
 • Obuka zaposlenika za službe spasavanja
 • Analiza radnih mjesta sa posebnim uslovima rada
 • Analiza kadrovskih potreba, programiranje, obrazovanje i stručno osposobljavanje u skladu sa postrebama djelatnosti
 • Pregled i ispitivanje sredstava rada i opreme
 • Ispitivanje i analiza fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti
 • Ispitivanje mikroklimatskih uslova u radnim i pomoćnim prostorijama
 • Mjerenje i analiza buke i vibracija
 • Pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija
 • Ispitivanje efikasnosti primjene zaštite od električnog udara
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Pregled, mjerenje i ispitivanje otpora zaštitnih i pogonskih uzemljenja
 • Mjerenje otpora izolacije
 • Mjerenje provodljivosti podne obloge

Dvije decenije uspješno pružamo usluge iz oblasti zaštite od požara, a u skladu sa važećim Zakonima, Pravilnicima i legitimnim Rješenjima za obavljanje navedenih poslova:

 • Stručna ocjena tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu
 • Izrada Pravilnika o zaštiti od požara
 • Izrada Planova o zaštiti od požara
 • Izrada Elaborata o zaštiti od požara
 • Procjena ugroženosti od požara i kategorizacija objekata
 • Izrada Planova evakuacije
 • Izrada Elaborata o zonama opasnosti od požara i eksplozije
 • Izrada programa obuke iz oblasti zaštite od požara
 • Redovna obuka zaposlenika iz oblasti zaštite od požara
 • Obuka zaposlenika koji rukuju sa eksplozivnim i lakozapaljivim tečnostima i gasovima
 • Obuka zaposlenika koji rukuju uređajima i instalacijama u protiveksplozivnoj izvedbi
 • Pregled i ispitivanje instalacija i uređaja u protiveksplozivnoj izvedbi
 • Pregled i ispitivanje sistema za dojavu i gašenje požara
 • Pregled i ispitivanje sistema aktivne zaštite od požara
 • Poslovi energetskog certificaranja objekata

Konstantno i kvalitetno vršimo i projektantske usluge obzirom da raspolažemo sa visokoobrazovanim kadrovima iz svih tehničkih područja:

 • Izrada idejnih rješenja
 • Izrada elaborata o pogodnostima lokacije
 • Izrada Glavnih projekata – sve faze (arhitektonski, građevinski, hidro, mašinski i elektro dio)
 • Izrada Projekata zaštite od požara
 • Nostrifikacija inostrane tehničke dokumentacije
 • Stručni nadzor pri izgradnji objekata
 • Kontrola i revizija projekata
 • Konsalting pri investicionoj izgradnji

U skladu sa Zakonskom regulativom i prema zahtjevima ISO standarda 14001;2004 za okolišno upravljanje, obavljamo slijedeće poslove iz oblasti zaštite okoliša:

 • Izrada Studija o utjecaju na okoliš
 • Izrada Prethodne procjene utjecaja na okoliš
 • Izrada Planova aktivnosti
 • Izrada Planova upravljanja otpadom
 • Izrada Planova sprečavanja nesreća većih razmjera
 • Izrada Zahtjeva za dobijanje okolinske dozvole
 • Izrada Planova unutrašnje i vanjske intervencije
 • Izrada Izvještaja o stanju sigurnosti
 • Izrada Internih planova inerventnih mjera
 • Mjerenje i ispitivanje emisije dimnih plinova iz stacionarnih izvora emisije
 • Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke
 • Mjerenje i analiza uticaja prašine na okoliš
 • Mjerenje i analiza emisije i imisije štetnih materija
 • Izrada godišnjih izvještaja o utjecaju na okoliš

 

Politika kvaliteta okolinskog upravljanja

 • Strateško opredjeljenje Društva je visok kvalitet usluga kao najvažniji faktor u postizanju zadovoljstva naših kupaca i poslovnog ugleda.
 • Neprekidno poboljšanje komunikacije unutar Društva, kao i razvijanje “klime” povjerenja među zaposlenicima, poštenog odnosa, odgovornosti za okolinu, odgovornosti za sigurno radno okruženje, uvažavanje etičkih normi, djeljenje odgovornosti te uključivanje zaposlenika u procese donošenja odluka.
 • Povećanje svijesti o važnosti pružanja kvalitetnih usluga našim kupcima, te održavati stalnu komunikaciju i redovno mjeriti stepen njihovog zadovoljstva.
 • Obrazovanje i obuka zaposlenika radi lakšeg prepoznavanja, razumjevanja i upravljanja međusobno povezanih procesa, kojima se povećava učinkovitost i djelotvornost organizacije, sigurnost na radu i zaštita okoline.
 • Razvijanje i podizanje ekološke svijesti zaposlenika i kupaca i aktivan doprinos na razvoju zaštite na radu.
 • Obaveza svih zaposlenika, na svim nivoima upravljanja, je stalno poboljšanje rada sa aspekta zaštite na radu, zaštite okoline i kvaliteta u svim segmentima Društva.
 • Upravljajući međusobno povezanim procesima, osigurati slobodan rad i razvoj Društva.
 • Primjenjivati nove tehnologije, savremenu opremu i stalno širiti polje djelovanja.
 • Birati pouzdane dobavljače i stalno unapređivati odnose sa njima. · Njegovati partnertske odnose.
 • Opredeljenje za stvaranje sigurnog radnog okruženja za zaposlenike i realizaciju planiranih ciljeva uz stvaranje pozitivnog takmičarskog duha u procesu kreiranja i realizacije poslovnih aktivnosti.

U sastavu kompanije posluje servis koji Vam nudi slijedeće vrste ispitivanja i redovnih pregleda:

 • Periodični pregled i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje početnog požara
 • Punjenje aparata za gašenje požara sa CO2
 • Punjenje aparata za gašenje požara sa suhim prahom A,B,C
 • Dopuna aparata za gašenje požara sa azotom
 • Vršenje hidrauličkog ispitivanja čvrstoće i nepropusnosti rezervoara-boce  aparata
 • Zamjena ventila na bocama sa CO2
 • Punjenje boca kiseonikom
 • Pregled, ispitivanje i servis aparata za zaštitu disajnih organa
 • Pregled, ispitivanje, servis i održavanje indikatora gasova
 • Pregled, ispitivanje, servis i održavanje kompresora
 • Pregled, ispitivanje, servis i održavanje kontrolnih pribora i uređaja
 • Pregled i ispitivanje posuda pod pritiskom
 • Izrada tehničke dokumentacije posuda pod pritiskom
 • Provjera debljine  stjenki posuda pod pritiskom metodom ultrazvuka
 • Pregled i ispitivanje ventila sigurnosti
 • Pregled i ispitivanje interferometara

U okviru kompanije djeluje akreditovana laboratorija za okolišna ispitivanja

 • Strateško opredeljenje Laboratorije je visok kvalitet usluga kao najvažniji faktor u postizanju zadovoljstva naših kupaca i poslovnog ugleda. Prilikom pružanja usluga poslovodstvo Ispitne laboratorije Inproz se pridržava standardiziranih i prihvaćenih metoda, važećih zakona i dobre prakse
 • Ispitna laboratorija Inproz obavlja usluge mjerenja i ispitivanja emisije dimnih plinova iz stacioniranih izvora i opisivanje, mjerenje i ocjenu okolinske buke u skladu sa standardom ISO 17025:2006.