SINONIM ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA
Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o Tuzla | inproz@bih.net.ba

Inproz

Institut za zaštitu i projektovanje

d.o.o Tuzla

Uspješno pružamo usluge iz oblasti zaštite na radu, a u skladu sa važećim Zakonima, Pravilnicima, zahtjevima ISO standarda 45001:2018 i legitimnim Rješenjima za obavljanje navedenih poslova:

 • Izrada Akta o procjeni rizika na radnom mjestu
 • Stručna ocjena tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu
 • Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
 • Izrada programa mjera iz oblasti zaštite na radu
 • Izrada programa obuke iz oblasti zaštite na radu
 • Izrada izvještaja i drugih akata iz oblasti zaštite na radu
 • Redovna obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu
 • Dopunska obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu (viljuškaristi, dizaličari, kompresoristi …)
 • Obuka zaposlenika za službe spasavanja
 • Analiza radnih mjesta sa posebnim uslovima rada
 • Analiza kadrovskih potreba, programiranje, obrazovanje i stručno osposobljavanje u skladu sa postrebama djelatnosti
 • Pregled i ispitivanje sredstava rada i opreme
 • Ispitivanje i analiza fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti
 • Ispitivanje mikroklimatskih uslova u radnim i pomoćnim prostorijama
 • Mjerenje i analiza buke i vibracija
 • Pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija
 • Ispitivanje efikasnosti primjene zaštite od električnog udara
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Pregled, mjerenje i ispitivanje otpora zaštitnih i pogonskih uzemljenja
 • Mjerenje otpora izolacije
 • Mjerenje provodljivosti podne obloge

Dvije decenije uspješno pružamo usluge iz oblasti zaštite od požara, a u skladu sa važećim Zakonima, Pravilnicima i legitimnim Rješenjima za obavljanje navedenih poslova:

 • Stručna ocjena tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu
 • Izrada Pravilnika o zaštiti od požara
 • Izrada Planova o zaštiti od požara
 • Izrada Elaborata o zaštiti od požara
 • Procjena ugroženosti od požara i kategorizacija objekata
 • Izrada Planova evakuacije
 • Izrada Elaborata o zonama opasnosti od požara i eksplozije
 • Izrada programa obuke iz oblasti zaštite od požara
 • Redovna obuka zaposlenika iz oblasti zaštite od požara
 • Obuka zaposlenika koji rukuju sa eksplozivnim i lakozapaljivim tečnostima i gasovima
 • Obuka zaposlenika koji rukuju uređajima i instalacijama u protiveksplozivnoj izvedbi
 • Pregled i ispitivanje instalacija i uređaja u protiveksplozivnoj izvedbi
 • Pregled i ispitivanje sistema za dojavu i gašenje požara
 • Pregled i ispitivanje sistema aktivne zaštite od požara

Konstantno i kvalitetno vršimo i projektantske usluge obzirom da raspolažemo sa visokoobrazovanim kadrovima iz svih tehničkih područja:

 • Izrada idejnih rješenja
 • Izrada elaborata o pogodnostima lokacije
 • Izrada Glavnih projekata – sve faze (arhitektonski, građevinski, hidro, mašinski i elektro dio)
 • Izrada Projekata zaštite od požara
 • Nostrifikacija inostrane tehničke dokumentacije
 • Stručni nadzor pri izgradnji objekata
 • Kontrola i revizija projekata
 • Konsalting pri investicionoj izgradnji

U skladu sa Zakonskom regulativom i prema zahtjevima ISO standarda 14001:2015 za okolišno upravljanje, obavljamo slijedeće poslove iz oblasti zaštite okoliša:

 • Izrada Studija o utjecaju na okoliš
 • Izrada Prethodne procjene utjecaja na okoliš
 • Izrada Planova aktivnosti
 • Izrada Planova upravljanja otpadom
 • Izrada Planova sprečavanja nesreća većih razmjera
 • Izrada Zahtjeva za dobijanje okolinske dozvole
 • Izrada Planova unutrašnje i vanjske intervencije
 • Izrada Izvještaja o stanju sigurnosti
 • Izrada Internih planova inerventnih mjera
 • Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke
 • Mjerenje i analiza uticaja prašine na okoliš
 • Izrada godišnjih izvještaja o utjecaju na okoliš

U sastavu kompanije posluje servis koji Vam nudi slijedeće vrste ispitivanja i redovnih pregleda:

 • Periodični pregled i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje početnog požara
 • Punjenje aparata za gašenje požara sa CO₂
 • Punjenje aparata za gašenje požara sa suhim prahom A,B,C
 • Dopuna aparata za gašenje požara sa azotom
 • Vršenje hidrauličkog ispitivanja čvrstoće i nepropusnosti boce aparata za gašenje požara
 • Zamjena ventila na bocama sa CO₂
 • Punjenje boca kiseonikom
 • Pregled, ispitivanje i servis aparata za zaštitu disajnih organa
 • Pregled, ispitivanje, servis i održavanje indikatora gasova
 • Pregled, ispitivanje, servis i održavanje kompresora
 • Pregled, ispitivanje, servis i održavanje kontrolnih pribora i uređaja
 • Pregled i ispitivanje posuda pod pritiskom
 • Izrada tehničke dokumentacije posuda pod pritiskom
 • Provjera debljine  stjenki posuda pod pritiskom metodom ultrazvuka
 • Pregled i ispitivanje ventila sigurnosti
 • Pregled i ispitivanje interferometara

U okviru kompanije djeluje akreditovana laboratorija za okolišna ispitivanja

 • Strateško opredeljenje Laboratorije je visok kvalitet usluga kao najvažniji faktor u postizanju zadovoljstva naših kupaca i poslovnog ugleda. Prilikom pružanja usluga poslovodstvo Ispitne laboratorije Inproz se pridržava standardiziranih i prihvaćenih metoda, važećih zakona i dobre prakse
 • Ispitna laboratorija Inproz obavlja usluge mjerenja  i ocjenu okolinske buke u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

„Inproz“ Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla je donio stratešku odluku za primjenu sistema upravljanja kvalitetom, okolišem, te zdravljem i sigurnošću na radu prema standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 i to projektovao i implementirao skladno veličini i strukturi Instituta.

Tokom razvoja, primjene i poboljšanja efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom, okolinom i zdravljem i sigurnošću na radu primijenjen je procesni pristup, te se u Institutu upravlja brojnim, međusobno povezanim aktivnostima kao procesima da bi se povećalo zadovoljstvo kupca ispunjavanjem njegovih zahtjeva i očekivanja.

POLITIKA KVALITETA, OKOLINSKOG UPRAVLJANJA I UPRAVLJANJA ZAŠTITOM NA RADU

Strateško opredjeljenje Rukovodstva je visok kvalitet usluga kao najvažniji faktor u postizanju zadovoljstva naših kupaca i poslovnog ugleda, odgovoran odnos prema zaštiti okoline te sigurno radno okruženje. Navedeno se postiže:

 • Kontinuiranim poboljšanjem komunikacije unutar Društva, kao i razvijanjem “klime” povjerenja i uvažavanja među zaposlenicima te poštenog i fer odnosa
 • Promovisanjem svijesti o važnosti uspostavljenog sistema upravljanja te preuzimanja odgovornosti za okolinu, odgovornosti za sigurno radno okruženje te uključivanjem zaposlenika u procese donošenja odluka
 • Stalnim edukacijama, usavršavanjem i primjenom novih tehnologija i metoda pružanja usluga
 • Unaprijeđenjem infrastrukture, opreme za rad, opreme za ličnu zaštite te ostalo u svrhu eliminisanja ili umanjenja opasnosti i rizika na radnom mjestu
 • Razvijanjem i podizanjem ekološke svijesti zaposlenika i kupaca i davanjem aktivnog doprinosa na promovisanju zaštite na radu, zašite okoline, smanjenja zagađenja i dosljednog poštivanja zakona
 • Potpunom usklađenošću sa primjenjivim zakonima, standardima i ostalim primjenjivim regulativama iz djelokruga Instituta
 • Angažovanjem pouzdanih i provjerenih dobavljača te razvijanjem partnerskih odnosa
 • Opredeljenjem za stvaranje sigurnog radnog okruženja za zaposlenike i realizaciju planiranih ciljeva uz stvaranje pozitivnog takmičarskog duha u procesu kreiranja i realizacije poslovnih aktivnosti